Nicki-Minaj-Press-0945_CMYK.jpg

Nicki Minaj Shot for her Press Release. June 2010

Nicki-Minaj-Press-0945_CMYK.jpg