Nicki_Minaj_Press_1409_RGB.jpg

Nicki Minaj Shot for her Press Release. June 2010

Nicki_Minaj_Press_1409_RGB.jpg